Home Die "Fraa vun Bensem"

Denkmal

der Fraa vun Bensem :

 

Auf dem Platz bei der Stadtmühle steht als Brunnenfigur ein Denkmal, das an die Fraa vun Bensem erinnert.

Das Denkmal mit der Tonfigur der Fraa vun Bensem wurde von dem Auerbacher Künstler Tilmann Zobel gestaltet.

 

 

 

 

Brunnen fra v. Bensem